Kundesenter


KJØPSBETINGELSER / PERSONVERN


GENERELT

Norwegian Made Shop (heretter NM-Shop) eies og drives av Norwegian Made AS (heretter NM), org.nr. 918327746 og er en markedsplass for norskproduserte kvalitetsvarer. Hensikten med NM-Shop er å tilby en felles plattform hvor norske produsenter kan få større synlighet for sin bedrift og hvor de kan selge sine produkter.

Produsentene på plattformen nyter godt av NMs store publikum, så vel som den tillit NM har bygd opp hos publikum og produsenter som en formidler av norskproduserte varer. En felles plattform øker muligheten for å bli funnet av potensielle kunder. 

NM-Shop er et tilbud til alle norske produsenter som ønsker økt synlighet og økt salg. På NM-Shop kan produsentene opprette bedriftsprofil og egen nettbutikk, og bedriften legges inn i digitalt geokart. For å delta på NM-Shop må bedriften sende en henvendelse til NM og bekrefte at den har sin produksjon i Norge.  


AVTALE OG BETINGELSER 

Dette er en juridisk bindende avtale mellom NM og bedriften som etablerer seg på NM-Shop (heretter Selger). Avtalen ligger til grunn for alt samarbeid og utgjør en gjensidig forpliktelse så lenge bedriften er bruker av NM-Shop. Dette dokumentet beskriver til enhver tid gjeldende bestemmelser og kan være gjenstand for endringer. Ved endringer som berører Selger, vil Selger få varsel samt mulighet til å si opp avtalen og avslutte samarbeidet helt uten kostnader, skulle det være ønskelig. Selger forplikter seg til enhver tid å holde seg oppdatert om gjeldende betingelser. 

Som selger av varer på NM-shop, bekrefter jeg at jeg har forstått og aksepterer at NM kun er teknisk og transaksjonsmessig tilrettelegger og ikke har noe ansvar utover dette. NM er ikke part i salget eller handelen med sluttkunden, kun en formidler som tilrettelegger for kjøp/salg mellom produsentbedrift og sluttkunde. Dette gjelder også levering, retur, produksjon, garanti/reklamasjoner eller annet. All handel på nett er regulert av E-handelsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-23-35 og Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34

Selger forplikter seg til å følge regler, lover og forskrifter som gjelder, norsk lov og gjeldende betingelser for NM-shop.  Selger har ansvaret i samhandlingen mellom seg selv som Selger og kundene vi formidler gjennom NM-shop. Selger deltar og selger sine varer på NM-Shop for egen regning, kostnad og risiko. 

Selger må ha et norskregistrert selskap og har selv et selvstendig og fullt ansvar for innrapporteringer, økonomiske transaksjoner, skatter og avgifter, inkludert merverdiavgift MVA.  

HVA KAN SELGES PÅ NM-SHOP?  

NM-Shop er en markedsplass for norskproduserte kvalitetsvarer. Selger er selv ansvarlig for at alle varer som selges på plattformen er produsert i Norge og er av god kvalitet. Videre gjelder norsk lov for hva som er tillatt solgt i Norge. Produkter av seksuell art er ikke tillatt solgt på NM-Shop. 

PLAGIERING / KOPIERING OG OPPHAVSRETT 

Det er ikke lov å selge kopier av andres produkter på NM-Shop. Plagiering/kopiering er regulert av norsk og internasjonal lov, og Selger er selv ansvarlig for å følge dette. Selger er ansvarlig for at produkter som selges gjennom NM-Shop ikke medfører overtredelse av tredjeparts opphavs- og/eller eiendomsrett.  

NM har alltid rett til å avvise, slette eller endre produkter og/eller produsenter vi mener ikke fyller kriteriene for NM-Shop. Dette kan gjøres uten varsel. 

PERSONVERN 

Selger forplikter seg til å behandle persondata etter gjeldende regelverk. Selger kan ikke kontakte kunder som formidles gjennom NM-Shop med annen informasjon enn den som gjelder det enkelt kjøpt. All annen markedsføring er ulovlig etter Personopplysningsloven (GDPR-lovgivning) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

MERVERDIAVGIFT, MVA 

Selger står selv ansvarlig for å selge sine varer med korrekt MVA-klasse og innrapportere innhentet merverdiavgift til norske skattemyndigheter.  

GEBYRER, FRAKT OG AVGIFTER 

Gebyrer og frakt skal spesifiseres for varene som selges i butikken. Den oppgitte bruttoprisen med tillegg av gebyrer, frakt og MVA vil være endelig pris som kunden skal betale for varen. Denne prisen må fremkomme før kjøpstransaksjonen gjøres; det er ikke tillatt å øke prisen eller legge på avgifter etter at bestillingen er lagt inn og akseptert av kjøper. Formidlingshonoraret/provisjon beregnes ut fra brutto pris før gebyrer og frakt, og trekkes direkte ved salg.  

Selger velger selv fraktpris og speditør, men det anbefales at man velger alternativet Fri frakt for økt mulighet til salg.  

Selger står ansvarlig for å oppfylle lovet forsendelsestid. Selger har også ansvaret for at forsendelsen er tilstrekkelig emballert slik at den kommer frem til kunde uten skade. Ved skade på produkter i frakten, anbefaler vi at Selger sender kunden nytt produkt så snart som mulig og deretter søker erstatning fra sin speditør.  

MERKING 

Kun produkter produsert i Norge kan merkes Norwegian Made.  Selger er selv ansvarlig for annen korrekt produktmerking.  

KUNDEFOKUS 

Det viktigste av alt er kunden som handler på NM-shop. Selger forplikter seg til å lytte til kunden og finne gode løsninger på eventuelle klager og reklamasjoner, uten å involvere NM. Eventuelle tvister som oppstår skal så langt det er mulig forsøkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. (Innlandet tingrett skal da brukes.?) 

PRIS OG FORMIDLINGSBETINGELSER 

Transaksjonsavgift til kortselskap (Stripe) trekkes fra salgssum før Selger får sitt oppgjør. Alle priser oppgis i NOK. Eventuelle fraktkostnader o.a. må fremkomme i sluttpris og kan ikke belastes kunden etter kjøp. Penger fra salg går direkte til Selgers konto ved kjøp, fratrukket transaksjonsgebyr til kortselskap (Stripe).

Denne avtalen er gjeldende til enhver tid så lenge du som Selger har en aktiv profil på NM-Shop. Både Selger og NM kan avslutte samarbeidet når som helst og uten oppsigelsestid. NM har mulighet til å beholde butikkens data og produkter i databasen på ubestemt tid, men ikke for offentlig visning. NM forbeholder seg retten til å avslutte avtalen og stenge butikken uten varsel, dersom Selger f.eks får mange klager fra sluttkunde eller bryter avtalen på annen måte. Det er ikke lov å kansellere kundens ordre for å foreta salget i egne kanaler. Dersom et salg ikke kan gjennomføres mot kunden, skal det refunderes uavkortet til kunden. Dette gjelder også formidlingskostnaden og transaksjonsgebyr. Selger har ansvaret for å initiere denne transaksjonen. Formidlingskostnad til NM og transaksjonsgebyr til Stripe som allerede er betalt ved salg, refunderes ikke. 

ANGRERETT 

Kjøper har 14 dagers angrerett på kjøp i Norge, som beskrevet i kjøpsloven, og 30 dagers angrerett på kjøp til utland. Selger forplikter seg til å følge dette. Det er ikke angrerett på tilpasset/spesialbestilt produkt, som beskrevet i kjøpsloven.  

Hvis Kjøper ønsker å returnere en vare, sendes varen i retur til Selger sammen med salgsdokumentasjon. Kjøper må selv bekoste porto. Selger forplikter seg til å svare Kjøper på mail når varen er mottatt, og gi beskjed om angreretten er oppfylt eller ikke. Selger forplikter seg å refundere salgssummen i sin helhet, såfremt varen returneres innen fristen og så lenge varen er uskadet og i originalforpakning. Gebyr til bank og eventuelt transaksjonsgebyr til NM-Shop som er trukket ved transaksjonsinngåelse, refunderes ikke til Selger.  

BYTTERETT 

Det er ikke automatisk bytterett på varer kjøpt i Norge i henhold til norsk lov, men Selger kan likevel velge å tilby bytterett på sine produkter. 

REKLAMASJON 

Kjøper har full reklamasjonsrett i henhold til norsk lov. Kjøper kontakter Selger ved reklamasjoner og Selger står ansvarlig for å håndheve reklamasjonsretten for sine produkter.  

INGEN ERSTATNINGSPLIKT 

NM har ingen erstatningsplikt overfor Selger, sluttkunde eller tredjeparter. Driftsforstyrrelser eller nedetid kan forekomme. 

FORCE MAJEURE 

Om denne avtalen i vesentlig grad eller delvis forhindres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet gjelder for eller er relevant. Dette gjelder for så lang tid som forholdet varer. Begge parter kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen som beskrives. 

OM NORWEGIAN MADE

For samarbeid og andre henvendelser, kontakt oss gjerne.

For kontaktinformasjon til våre produsenter, se PRODUSENTER.

PERSONVERN

Slider
Handlekurv
Du har ikke bestilt noe ennå!
Fortsett å handle